Jak wyglądają podręczniki do przyrody Nowej Ery?

Nowa podstawa programowa szkolnictwa ogólnego może być dokumentem, który niezbędnie określa treści edukacyjne realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów na jakichkolwiek wybranych poziomach kształcenia. Założenia zawarte w podstawie programowej zostały opracowane w sposób bardzo ogólny. Warto więc zastanowić się, jak podręczniki do przyrody Nowej Ery wpisują się w kontekst tej specyfikacji.

Co odróżnia przyrodę od innych przedmiotów?

Specyfika przyrody jako przedmiotu wielofunkcyjnego polega na tym, że w terminologii używanej w literaturze przedmiotu występują pojęcia z różnych dziedzin. Pewne z tych zasad są zwykle rozumiane i stosowane przez autorów w wielu różnych technikach kompozycyjnych. Odmienności te dotyczą zwłaszcza takich pojęć, jak na przykład: środowisko, przyroda i ukształtowanie się krajobrazu.

Co zawiera podręcznik do przyrody wydawnictwa Nowa Era?

Podręcznik do przyrody Nowej Ery odgrywa specyficzną rolę w edukacji ze względu na specyfikę tej interdyscyplinarnej tematyki. Nauczycielami przyrody są początkujący biolodzy, geografowie, chemicy, fizycy, a także absolwenci innych dyscyplin. Można się spodziewać, że wykonywany zawód będzie w pewnym stopniu wpływał na sposób dekodowania i wdrażania poszczególnych tematów przyrodniczych. Treści geograficzne są być może bliższe i łatwiejsze do wprowadzenia dla prawie każdego geografa, biologa itp. W tej sytuacji bardzo ważne są poszczególne Nowa Era podręczniki, które rozwijają zapisy z całej podstawy programowej i integrują szczegóły z poszczególnych dziedzin przyrodniczych w całość. Dodatkowo jest to nagromadzenie najbardziej istotnych informacji z dziedziny nauki o przedmiocie, a także gotowy do użycia sposób prezentacji informacji edukacyjnych.

Jak korzystać z podręczników Nowej Ery?

Pierwszym etapem kształtowania pojęć związanych z krajobrazem powinny być zgodnie z podstawą programową obserwacje otaczającego świata, czyli znanego uczniowi środowiska. Na podstawie otoczenia dziecka należy wprowadzać rudymentarne pojęcia związane z krajobrazem, np. w podręczniku Nowy Era. Zgodnie z ich planem, pojęcia te powinny być rozwijane i jak wiele badanych krajobrazów poszerzane, początkowo na przykładach z Polski i z naszego globu. Erudycja i umiejętności zdobyte w tym okresie tworzą podstawę do dalszych badań krajobrazowych. Wyniki większości edukacji naukowej zależą w dużej mierze od określonego zakresu i bezbłędności początkowej edukacji w tym względzie.

 

W jaki sposób podręczniki powinny oddziaływać na wyobrażenia dziecka?

Podręcznik musi spełniać różne funkcje, m.in. motywacyjną, transformacyjną, samokształceniową, selekcjonującą i organizującą. W analizie podręczników do szkoły szczególną uwagę zwraca charakterystyka operacji informacyjnej, a innych funkcji jest tu znacznie mniej. Tylko podręczniki Nowej Ery są dostrzegane na tym tle, toteż cieszą się one w gruncie rzeczy niesłabnącym zaciekawieniem wśród uczniów i nauczycieli danych rodzajów szkół.

Na czym polega funkcja transformacyjna podręcznika?

Według pedagogów, funkcja transformacyjna podręcznika polega na przygotowaniu uczniów do racjonalnego kształtowania najbliższej rzeczywistości, np. do znalezienia sposobu na racjonalne kształtowanie środowiska fizycznego, relacji międzypokoleniowych itd. Z pewnością podręcznik jest zdatny w odniesieniu do celu, jeśli dostarcza treści, które rozwijają liczne umiejętności, jak również zapewnia impuls do nabycia odpowiedniego doświadczenia, które modyfikuje społeczne problemy. Jest to niezwykle istotne. Funkcja transformacyjna pomaga uczniom wyrobić sobie świetną postawę w stosunku do różnych kwestii związanych z rzeczywistością, przygotować się do zachowania, dokonać wyboru, rozwinąć możliwość oceny (przedstawić pozytywy i negatywy różnych rozwiązań), ustalić swoje standardy i zasady moralne, które mogą prowadzić uczniów w dorosłym życiu.

W jaki sposób funkcję tę będą pełnić podręczniki Nowa Era?

Funkcja transformacyjna podręcznika może być zilustrowana różnymi przykładami, np. poprzez Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na szczególne warunki demograficzne, monetarne, polityczne i środowiskowe, które uczniowie poznają dzięki temu podręcznikowi. Normalną cechą będzie metoda poznawcza, zgodnie z którą uczeń poznaje zawikłania, a potem przedstawia je w stosunku do swoich doświadczeń, znaczenia związanego z normami, regułami dotyczącymi wykonania. Ważną rolę będą odgrywały ćwiczenia, które inspirują uczniów do własnych, specyficznych odpowiedzi na problemy, inspirują uczniów do bycia pomysłowym w zaufaniu, a także do mówienia o swoich poglądach i dodatkowo dyskutowania ich z kolegami. Czasami impuls kształtujący określoną postawę słuchaczy, przy całym tym poprawnie wykorzystanym materiale dydaktycznym z podręcznika, płynie sam. Poszczególni słuchacze przekazują go sobie samodzielnie. Poprzez tego typu działania uczniowie powinni ponosić konsekwencje swoich racjonalnych decyzji.

 

Co wyróżnia podręczniki Nowej Ery?

Ostatnia zmiana w szkolnictwie, umożliwiająca współistnienie wielu dostępnych na rynku podręczników, wywołała ogromną opozycję między twórcami i wydawcami. Obok badaczy podręczników od dłuższego czasu pojawiła się nowa grupa autorów, wśród których swoje miejsce mają nauczyciele szkolni, wychowawcy i metodycy. Istnienie kilku lub kilkunastu podręczników do danego przedmiotu na tym samym poziomie nauczania zmusiło ich do podjęcia nowatorskich działań zaradczych. Taką rolę będą zapewne pełnić podręczniki wydawnictwa Nowa Era.

Jak wygląda dzisiejszy rynek wydawnictw podręcznikowych?

Analizując podręczniki na rynku szkół podstawowych i ponadpodstawowych, często dzieli się je bezpośrednio na dwie bardzo różne grupy. Pierwsza z nich to podręczniki:

  • często poprawne merytorycznie,
  • pełne wiedzy wewnętrznej,
  • często zawierające informacje o najnowszych sukcesach,
  • wzmocnione odpowiednimi ćwiczeniami.

Ich autorami są najczęściej pracownicy wyższych uczelni. W tego rodzaju podręcznikach można dopatrywać się szeroko pojętej funkcji informacyjnej, przy czym mogą być one czasami trudne w odbiorze. Podręczniki te powstały jako wyraz głębokiej wiary w szczególnie dużą pojemność pamięci wrażliwego mózgu ucznia. Te książki odpowiadają potrzebom szkoły w zakresie dostarczania danych potrzebnych do generowania umiejętności, ale same będą dostarczać ograniczonych umiejętności.

Jakie są podręczniki pisane przez nauczycieli?

Z drugiej strony, mamy podręczniki, które są pisane przez samych nauczycieli. W głównej mierze świetne dydaktycznie, wykorzystują dobrą porcję graficzną, kształtują myślenie o zadaniu, twórcze mieszanki substancji, jasny i czytelny dla ucznia język. Są to z pewnością wielofunkcyjne poradniki, które z powodzeniem wykorzystują głoszoną dziś specjalną, prostą zasadę, której kluczowym celem jest często kształcenie umiejętności.

Czym wyróżniają się dostępne na rynku podręczniki Nowa Era?

Wszyscy twórcy, zmuszeni oporem, udoskonalili swoje zalecenia i osadzili je w podręcznikach pomocniczych, zarówno dla tego ucznia, jak i dla samego nauczyciela. Wszystkie pakiety publikacji edukacyjnych są już po to, ażeby ulepszać po prostu pracę w szkole. Taka jest rzeczywistość. Same Nowa Era podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl wiele zyskały na edycji, gdyż mogą być drukowane na doskonałym papierze, mogą być kolorowe, mają dużo dobrych technicznie obrazów. Jednym z konwencjonalnych poglądów na temat podręczników Nowej Ery jest to, że mogą one wręcz doskonałe.